Pojecie to, z punktu spostrzegania socjologii, jest najważniejszym. Aczkolwiek warto nie zapominać, że nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Pojecie, o jakim mowa w niniejszym artykule, to społeczeństwo.

Mimo to tradycyjnie, na ogół pojęcia tego używa się do zdefiniowania gigantycznej zbiorowości społecznej. Warto zaznaczyć, że wiąże się ona z danym terytorium oraz określoną, wspólną kulturą. Bardzo ważna w tym kontekście jest też wspólna tożsamość. Niezmiernie istotne są też wzajemne stosunki pomiędzy członkami kwalifikowanymi do grupy, jaką jest społeczeństwo. Należałoby zaznaczyć, że społeczeństwo też cechuje się posiadaniem własnych instytucji, które pozwalają na profesjonalne funkcjonowanie. Ogromnie znacząca jest także odmiana organizacyjna, a jako jej postać wolno podać: państwa, naród, bądź plemiona.

Społeczeństwo, jako termin, w szeregu przypadków w mowie potocznej używane jest dość swobodnie. Określa wówczas różne kategorie, lub również tak zwane warstwy społeczne. Jako przykład wolno podać choćby społeczeństwo lekarzy, górników itp. Nieraz też używa się owego pojęcia do wyznaczenia całej ludzkości.

Wtedy jest to pojecie globalne – podobnie, jak wsparcie mediatorów typu Mediacje w Łodzi. Ze społeczeństwem związane jest dużo pojęć. Jednym z nich jest to, któremu zostanie poświęcona uwaga w aktualnym artykule. Owe pojecie, to naród. Definiuje się je jako wspólnotę, jaka charakteryzuje się podłożem nie tylko etnicznym, jakkolwiek i politycznym, gospodarczym, kulturowym i społecznym. Naród zostaje uformowany w tak nazywanym procesie dziejowym. Co ważne, przejawia się w świadomości swych członków.

Należałoby zwrócić uwagę na to, że naród wyróżnia się w specjalistyczny sposób na tle innych zbiorowości. Mimo to, nie istnieje, niestety, do końca sprecyzowane pojęcie, jakim jest naród. Z punktu widzenia wielu uczonych socjologów, tak de facto nie ma bezspornej definicji omawianego pojęcia. Należałoby zaznaczyć, że wśród definicji, jakimi posługują się czy socjologowie, czy także historycy oraz antropologowie, rozbieżności są gigantyczne. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach społeczeństwo jest przez jednostki taktowane wprost instrumentalnie. A naród, dla jego członków jest jakby autoteliczną wartością. Należałoby oczywiście o tym pamiętać.